Podatke prenesemo v Excel, SPSS ali PSPP:
  • podatke, ki ste jih zbrali z anketo v fizični obliki ali drugimi meritvami prenesemo v elektronsko obliko (SPSS, PSPP, Excel)
  • izvozimo podatke, ki ste jih zbrali s spletnim vprašalnikom (1Ka …)
Izdelamo statistično analizo:
  • izberemo ustrezne statistične postopke oz. teste za preverjanje vaših hipotez ali raziskovalnih  vprašanj (hi kvadrat, Studentov t-test, analiza variance ANOVA, korelacijski koeficient, regresijska analiza, faktorska analiza, …)
  • predstavimo vprašanja iz vašega vprašalnika s prikazom opisnih statistik
  • testiramo hipoteze ali preverimo raziskovalna vprašanja
  • pripravimo interpretacijo rezultatov ali pojasnila k rezultatom (tudi izbor statističnih metod in postopkov)
  • analizo in predstavitev podatkov obogatimo z ustreznimi grafičnimi prikazi
Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte: 
analista.statistika@gmail.com